Polityka Prywatności

Sklepu internetowego

§ 1

Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane Sklepowi internetowemu podczas rejestracji, oraz składania zamówienia są przetwarzane przez Adama Dudkiewicza prowadzącego działalność ADAM DUDKIEWICZ „ROAD” z siedzibą przy ul. Kopernika 11, 58-200 Dzierżoniów NIP 8821127898, REGON 891481771 ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 2

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wskazanych podczas rejestracji i składania zamówienia w szczególności :imię, nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dokonywane jest w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 3

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak z uwagi na charakter świadczonych usług przez sklep drogą elektroniczną brak zgody na przetwarzanie lub brak wskazania danych uniemożliwia wykonanie usługi.

§ 4

Modyfikacja danych, żądanie usunięcia, sprostowania

Każdy klient sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych za pośrednictwa konta utworzonego w skutek rejestracji na stronie sklepu, ma także prawo modyfikowania danych, sprostowania, a także żądania ich usunięcia.

§ 5

Bezpieczeństwo

W celu zwiększenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych Klient zobowiązany jest do zachowania danych umożliwiających logowanie do sklepu w tajemnicy i nieprzekazywanie ich osobom trzecim. Aby uniknąć możliwości przechwycenia hasła przez osoby trzecie zaleca się korzystanie z komputerów oraz innych urządzeń umożliwiających dostęp do sklepu on-line posiadających program antywirusowy (regularnie skanowanych), sprawdzone oprogramowanie oraz nie korzystania z funkcji „zapamiętywania haseł” zarówno na sprzęcie własnym jak i należącym do osoby trzeciej.

§ 6

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są w bazie danych Sklepu. Do ochrony danych osobowych Sklep posiada i stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 7

Dostęp do bazy danych

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych w zakresie niezbędnym do świadczeni usług przez Sklep drogą elektroniczną.

§ 8

Informacja o plikach cookie

Strona internetowa sklepu używa pliki cookie. Pliki cookie używane są do celów statystycznych przez usługę Google Analytics oraz do celów zapamiętywania wyborów użytkownika, aby jak najlepiej ułatwić korzystanie z serwisu strony internetowej.

§ 9

postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn zmian.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).